PDA

View Full Version : Bo-blog lỗi đăng ký !huydateh00
23-02-2010, 08:36 AM
chả là em mới tập tành làm bo-blog nhưng mới cài vào cài vào thì khi đăng ký acc mới nó cứ báo là chưa nhập mật khẩu hoặc wa' dài wa' ngắn ..v.v.v.v..
demo: http://huydateh00.justfree.com/login.php?job=register
giúp em sửa lỗi này với thank!

Gon91
23-02-2010, 08:41 AM
Bạn cài lại bản đầy đủ xem

http://www.bo-blog.com/download/release/Bo-blogV2.1.1.tar.gz
Tham khảo thêm tại

http://www.bo-blog.com/index.php?l=vi&