PDA

View Full Version : Kinh Cứu Khổ Cứu Nạn Phật Quan ÂmMPLoc
25-01-2024, 09:26 AM
Kinh Cứu Khổ Cứu Nạn Phật Quan Âm (hay tên gốc là Kinh Bồ Tát Quán Thế Âm) là bài kinh phổ biến được niệm phổ biến trong ngày nay. Người niệm Kinh Phật Quan Âm với mục đích tìm đến sự bình an, thoát khỏi muộn phiền. Cùng DecorNow tìm hiểu nội dung và hướng dẫn niệm bài kinh này.
Vài nét về Kinh Cứu Khổ Cứu Nạn Phật Quan ÂmKinh Cứu Khổ Cứu Nạn Phật Quan Âm hay còn được biết đến với nhiều tên khác như Kinh Bồ Tát Quán Thế Âm, Kinh Phật Quan Âm, Kinh Quan Thế Âm. Kinh Cứu Khổ Cứu Nạn Phật Quan Âm là bài kinh cứu khổ nằm trong Vạn Tự Chánh Tục Tạng Kinh, hay còn được gọi là Tạng Chữ Vạn, quyển 1, số 34. Là một trong những kinh Ấn Độ soạn thuật, được xếp loại thuộc Phương đẳng bộ.


Quán Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát giàu lòng từ bi, phù hộ chúng sanh. Đây là vị Bồ Tát luôn mở rộng vòng tay để che chở và cứu rỗi chúng sanh đi qua mọi ải khổ đau. Việc tụng Kinh Cứu Khổ Cứu Nạn Phật Quan Âm khi gặp gian khó sẽ được Bồ Tát dẫn lối, che chở và từ đó có thể tìm đường để giải thoát khổ đau, bệnh tật.


8967
Bài Kinh Cứu Khổ Cứu Nạn Phật Quan ÂmNội dung
Nam Mô Đại-từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Phật,
Nam Mô Pháp,
Nam Mô Tăng,
Bá thiên vạn ức Phật,
Hằng hà sa số Phật,
Vô lượng công đức Phật,
Phật cáo A-nan ngôn,
Thử kinh đại thánh,
Năng cứu ngục tù,
Năng cứu trọng bịnh,
Năng cứu tam tai bá nạn khổ.
Nhược hữu nhân, tụng đắc nhất thiên biến,
Nhất thân ly khổ nạn,tụng đắc nhứt vạn biến,
Hợp gia ly khổ nạn, Nam Mô Phật Lực uy,
Nam Mô Phật lực hộ , Sử nhơn vô ác tâm,
Linh nhơn thân đắc độ , Hồi quang Bồ-tát,
Hồi thiện Bồ Tát, A nậu đại thiên vương,
Chánh điện Bồ Tát , Ma kheo ma kheo.
Thanh tịnh Tỳ kheo,
Quán sự đắc tán,
Tư sự đắc hưu,
Chư Đại Bồ Tát,
Ngủ bá A La Hán,
Cứu độ đệ tử: (Họ tên tuổi …)
và tất cả chúng sanh,
Nhất thân ly khổ nạn,
Tự ngôn Quán Thế Âm Bồ Tát ân lạc bất tu giãi,
Cần tụng bá thiên vạn biến,
Tai nạn tự nhiên đắc giải thoát.
Tín thọ phụng hành.
Tức thuyết chơn-ngôn viết:
Kiêm Bà Kiêm Bà Đế,
Cầu Ha Cầu Ha Đế,
Đà La Ni Đế,
Ni Ha Ra Đế,
Tỳ Lê Nễ Đế,
Ma ha già đế,
Chơn Lăng Càng Đế,
Ta Bà Ha . O .
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI , TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN,
LINH CẢM QUÁN THẾ ÂM MA HA TÁT
(Niệm câu chót 3 lần, 10 lần, hoặc 108 lần, càng nhiều, càng tốt.)
Dịch nghĩaKính lạy Bồ Tát Quán Thế Âm, bậc đại sĩ cứu khổ cứu nạn, kính lạy trăm ngàn muôn Đức Phật, hằng hà sa số Đức Phật, những bậc toàn giác có vô lượng công đức.


Đức Phật dạy tôn giả A-nan-đà rằng: “Kinh này rất cao cả, có thể cứu thoát khỏi ngục tù, có thể cứu chữa bệnh nặng, có thể cứu vớt trăm tai ngàn vạn ách khổ đau. Nếu người tụng kinh được 1.000 lần thì người tụng kinh sẽ thoát khổ nạn, tụng được một muôn lần thì gia quyến thoát ách khổ đau.”


Quay về nương tựa sức oai thần của Phật, nương nhờ sức gia hộ của Phật, khiến cho mọi người không sinh tâm cơ độc ác, làm cho mọi người và bản thân được Phật phù hộ độ trì. Quay về nương nhờ Bồ Tát Hồi Quang, Bồ Tát Hồi Thiện, đại thiên vương A Nậu, Bồ Tát Chánh Điện, các thầy tỳ kheo thanh tịnh, bố ma và phá ác thì việc cửa quan được cởi bỏ, việc không chính đáng được chấm dứt.


Cúi xin chư vị Đại Bồ Tát, năm trăm vị la hán cứu hộ bản thân đệ tử và gia quyến, mọi người, chúng sanh, tất cả đều xa rời khổ nạn. Như xâu chuỗi anh lạc của Bồ Tát Quán Thế Âm tự nhiên phân rời ra, người nào siêng năng tụng ngàn muôn lần thì các tai nạn tự nhiên được cởi bỏ.


Chúng sanh nghe lời Phật dạy, tin tưởng, tiếp nhận và vâng làm, Bồ Tát Quan Thế Âm liền nói thần chú: Kim bồ kim bồ đề, đà la ni đế, ni khư la đế, bồ đề tát bà ha.
Lợi ích khi niệm Kinh Phật Quan ÂmNhư lời Đức Phật có giảng dạy A-nan-đà, người tụng Kinh Cứu Khổ Cứu Nạn Phật Quan Âm sẽ giúp người tụng kinh thoát khỏi ngục tù, cứu chữa được bệnh nặng, tai qua nạn khỏi. Người niệm Kinh Phật Quan Âm được 1.000 lần sẽ thoát khỏi sự khốn khổ, tụng được 10.000 lần giúp gia quyến giải thoát ách khổ đau đày đoạ.


Kinh Phật Quan Âm nhắc nhở con người sống hướng thiện, giữ tâm trong sáng, không tạo ác nghiệp, siêng năng làm việc tốt, sống thanh tịnh và thành tâm niệm Phật. Bài kinh là một lời dạy để giảng giải cho con người hiểu nguồn gốc của mọi đau khổ là tâm ác và nghiệp chướng của bản thân.


Vì lý do đó, con đường duy nhất để giải thoát đó là tu tâm dưỡng tính. Tu theo chánh pháp, tu theo giới luật, tu theo tâm trí. Sống theo hạnh của chư Phật, chư Bồ Tát, làm theo lời dạy của các vị Phật, vị Bồ Tát, giữ gìn tâm trí yên tĩnh và trong sáng. Nhờ vào đó mà chúng sanh sẽ nhận được sự phù hộ độ trì của Quan Âm Bồ Tát dẫn lối.


8968
Ai nên niệm Kinh Cứu Khổ Cứu Nạn Phật Quan ÂmNhững ai thường gặp muộn phiền trong cuộc sống nên tụng Kinh Cứu Khổ Cứu Nạn Phật Quan Âm sẽ giúp cho bản thân bình yên, bình tâm và vượt ải gian khổ. Càng chuyên tâm tụng Kinh Quan Thế Âm càng tốt. Ngoài ra, nếu không gặp vấn đề trong cuộc sống vẫn có thể niệm kinh Quan Thế Âm để giữ tâm trí trong sáng và sống thiện lương.
Thời điểm niệm Kinh Quan Thế ÂmBạn có thể niệm Kinh Cứu Khổ Cứu Nạn Phật Quan Âm vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Niệm càng nhiều càng tốt vì trong kinh văn có nhắc tới: “Người tụng kinh này được 1.000 lần sẽ thoát khỏi sự khốn khổ, tụng được 10.000 lần giúp gia quyến giải thoát ách đau khổ đày đoạ”.


Tuy nhiên, ý nghĩa của việc niệm kinh là để con người có thể hiểu được lời dạy của các vị Phật, vị Bồ Tát. Không chỉ đọc kinh thôi mà còn cần phải hiểu và áp dụng những bài kinh được dạy vào cuộc sống.
Hướng dẫn tụng Kinh Cứu Khổ Cứu Nạn Phật Quan Âm

Bước 1: Chuẩn bị: Trước khi bắt đầu tụng Kinh Quan Thế Âm, chúng ta cần phải giữ cho tâm hồn được yên tĩnh, trí óc không tạp niệm. Sau đó xin phép các vị Phật, Bồ Tát và dâng hương để thể hiện thành tâm và tôn kính với chư Phật, chư Bồ Tát.
Bước 2: Niệm “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát”: Khi bắt đầu, niệm “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát” 3 lần để tri ân và bày tỏ sự biết ơn lòng đại từ đại bi của Quan Thế Âm Bồ Tát.
Bước 3: Tụng kinh theo nội dung và chân ngôn: Tiếp theo đó chính là tụng theo kinh văn và chân ngôn của Kinh Cứu Khổ Cứu Nạn Phật Quan Âm. Tuỳ theo sức khoẻ của mỗi người mà có thể tụng theo 1 biến hoặc nhiều biến. Khi tụng kinh nhất định phải đọc từng câu chữ để thẩm thấu, truyền đạt lời dạy của Phật vào trí óc.
Bước 4: Niệm “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Ma Ha Tát”: Cuối cùng, ta niệm câu “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Ma Ha Tát” từ 3 – 108 lần tuỳ ý. Đây chính là lời cầu nguyện truyền đạt ước nguyện, thỉnh cầu Quan Âm Bồ Tát ban phước dẫn lối, phù hộ.


8969
Kết luậnHy vọng sau khi kết thúc bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về bài Kinh Cứu Khổ Cứu Nạn Phật Quan Thế Âm. Hãy tiếp tục theo dõi các bài viết hữu ích của DecorNow, để chúng tôi có thể mang đến cho bạn những thông tin hữu ích và mới mẻ khác về tranh trúc chỉ, tâm linh và Phật giáo.