PDA

View Full Version : Thêm quảng cáo dưới mỗi bài viếtTử Vương
10-09-2009, 07:38 AM
Thêm đoạn code sau ở dưới cùng của Postbit (Vào search template -> gõ postbit -> nhấn find -> chọn postbit của template muốn thêm. Kéo xuống dưới, dán đoạn code này vào).

<if condition="$post[postcount] == 1">
$spacer_open
<div style="padding:0px 0px $stylevar[cellpadding]px 0px">

<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" <td align="center">
<tr>
<td class="thead" align="left">Quảng cáo</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1" align="center">
*******************<br>
*ADSENSE CODE HERE*<br>
*******************<br>
</td>

</tr>
</table>

</div>
$spacer_close

</if>
Thay đoạn:

*******************<br>
*ADSENSE CODE HERE*<br>
*******************<br>
bằng mã quảng cáo của bạn