Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Đăng nhập:

Chào mừng bạn đến với ITVNN FORUM - Diễn đàn công nghệ thông tin.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần Hỏi/Ðáp để biết cách dùng diễn đàn. Để có thể tham gia thảo luận bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.


 • Partner Area
kết quả từ 1 tới 2 trên 2
Tăng kích thước phông chữ Giảm kích thước phông chữ
 1. #1
  thienvuong.it's Avatar

  Trạng thái
  Offline
  Tham gia ngày
  Oct 2011
  Thành viên thứ
  51689
  Giới tính
  Bài gởi
  1
  Level: 13 [?]
  Experience: 2,963
  Next Level: 4,033
  Cảm ơn 0
  Cảm ơn 0 lần / 0 Bài viết

  Icon17 Help về phần file .(làm đồ án @@!)  

  ai giúp mình phần sửa sinh viên và xóa sinh viên trong này ( mình đã làm phần sửa sinh viên nhưng sai rùi )


  #include<conio.h>
  #include<iostream.h>
  #include<math.h>
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  #define BACK_TO_MENU cout<<"\n\n Press any key to back to menu. . ."; getch();
  #include <stdlib.h>


  struct sinhvien
  {


  int SBD;
  char hoten[30];
  int Nsinh;
  char lop[10];
  float diemLy;
  float diemHoa;
  float diemToan;
  float DTB;


  }
  SV1[100] ;
  int n;
  FILE *fileptr;
  int menu2()
  { int chon2;
  do{
  cout<<"\n\n MENU\n"
  " ----------------\n"
  " 1. sua ten.\n"
  " 2. sua diem toan.\n"
  " 3. sua diem ly.\n"
  " 4. sua diem hoa.\n"
  " 0. Thoat.\n";
  cout<<"\n Your chon: ";
  cin>>chon2;
  } while (chon2<0 || chon2>4);
  return chon2;
  }
  int menu()
  {


  int choice;
  do{
  clrscr();
  cout<<"\n MENU\n"
  " ----------------\n"
  " 1. Them sinh vien.\n"
  " 2. In danh sach sinh vien.\n"
  " 3. Tim Kiem SV.\n"
  " 4. Suasv.\n"
  " 5. xoa SV. \n"
  " 0. Thoat.\n";
  cout<<"\n Your choice: ";
  cin>>choice;
  } while (choice<0 || choice>4);
  return choice;
  }
  void nhapSV()
  { clrscr();
  int i=1;
  sinhvien SV;
  float x;


  fileptr=fopen("quan ly SV.txt","a+t");
  cout<<"Nhap vao danh sach sv, Kt khi de trong ma\n";
  cout<<"----------------------------------------------------------------------------\n";
  cout<<"| STT | MaSV | HO VA TEN |DIEM toan|DIEM ly|DIEM hoa |\n";
  cout<<"---------------------------------------------------------------------------\n";


  while(1)
  {
  cout<<"|"<<i;
  gotoxy(7,4+i);
  cout<<"|";
  fflush(fileptr);
  cin>>SV.SBD;
  if(SV.SBD==0)break;
  gotoxy(15,4+i);
  cout<<"|";
  fflush(fileptr);
  gets(SV.hoten);
  gotoxy(43,4+i);
  cout<<"|";
  cin>>x;
  SV.diemToan=x;
  gotoxy(53,4+i);
  cout<<"|";
  cin>>x;
  SV.diemLy=x;
  gotoxy(61,4+i);
  cout<<"|";
  cin>>x;
  SV.diemHoa=x;
  gotoxy(71,4+i);
  cout<<"|";
  cout<<"\n";
  i++;
  /*ghi du lieu vao file */
  fwrite(&SV,sizeof(sinhvien),1,fileptr);
  }
  cout<<"---------------------------------------------------------------\n";
  int n=i;
  cout<<"Ban da them vao danh sach "<<n-1<<" sinh vien";
  // m=i;
  fclose(fileptr); BACK_TO_MENU;


  }
  void xuatfilesv()
  { clrscr();
  sinhvien SV;
  int i=1;
  cout<<"----------------------------------------------------------------------------------\n";
  cout<<"| STT | MaSV | HO VA TEN |DIEM toan|DIEM ly|DIEM hoa | DTB |\n";
  cout<<"----------------------------------------------------------------------------------\n";
  fileptr= fopen("quan ly SV.txt","rb");
  while(fread(&SV,sizeof(sinhvien),1,fileptr),!feof( fileptr))
  {
  gotoxy(0,6+i);
  cout<<i;


  gotoxy(7,6+i);
  cout<<"| ";
  cout<<SV.SBD;


  gotoxy(15,6+i);
  cout<<"| ";
  cout<<SV.hoten;


  gotoxy(43,6+i);
  cout<<"| ";
  cout<<SV.diemToan;


  gotoxy(53,6+i);
  cout<<"|";
  cout<<SV.diemLy;


  gotoxy(63,6+i);
  cout<<"|";
  cout<<SV.diemHoa;


  gotoxy(73,6+i);
  cout<<"|";
  cout<<(SV.diemToan+SV.diemLy+SV.diemHoa)/3;
  gotoxy(73,6+i);
  cout<<"|";
  cout<<"\n";
  SV1[i]=SV;
  i++;


  }
  cout<<"-------------------------------------------------------------------------\n";
  n=i;
  }
  void xuat_mang_sv(sinhvien SV,int n)
  {
  cout<<" \n********************* DANH SACH SINH VIEN **************************** \n\n";
  cout<<"-------------------------------------------------------------------------\n";
  cout<<"| STT | MASV | HO VA TEN | DIEM M1 | DIEM M2 | DTB |\n";
  cout<<"-------------------------------------------------------------------------\n";


  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
  gotoxy(0,6+i);
  cout<<i;


  gotoxy(7,6+i);
  cout<<"| ";
  cout<<SV.SBD;


  gotoxy(15,6+i);
  cout<<"| ";
  cout<<SV.hoten;


  gotoxy(43,6+i);
  cout<<"| ";
  cout<<SV.diemToan;


  gotoxy(53,6+i);
  cout<<"| ";
  cout<<SV.diemLy;
  gotoxy(63,6+i);
  cout<<"| ";
  cout<<SV.diemHoa;


  gotoxy(73,6+i);
  cout<<"| ";
  cout<<(SV.diemToan + SV.diemLy + SV.diemHoa)/2;


  gotoxy(73,6+i);
  cout<<"| ";
  cout<<"\n";


  }
  cout<<"-------------------------------------------------------------------------\n";


  }
  void timkiemsv()
  { clrscr();
  fileptr=fopen("quan ly SV.txt","rb");
  int i=1;
  int sbd;
  sinhvien SV;
  cout<<"moi nhap ma sinh vien "; cin>>sbd;
  cout<<"----------------------------------------------------------------------------------\n";
  cout<<"| STT | MaSV | HO VA TEN |DIEM toan|DIEM ly|DIEM hoa | DTB |\n";
  cout<<"----------------------------------------------------------------------------------\n";


  while(fread(&SV,sizeof(sinhvien),1,fileptr),!feof( fileptr))
  {


  if(sbd==SV.SBD)
  {
  gotoxy(0,6+i);
  cout<<i;


  gotoxy(7,6+i);
  cout<<"| ";
  cout<<SV.SBD;


  gotoxy(15,6+i);
  cout<<"| ";
  cout<<SV.hoten;


  gotoxy(43,6+i);
  cout<<"| ";
  cout<<SV.diemToan;


  gotoxy(53,6+i);
  cout<<"|";
  cout<<SV.diemLy;


  gotoxy(63,6+i);
  cout<<"|";
  cout<<SV.diemHoa;


  gotoxy(73,6+i);
  cout<<"|";
  cout<<(SV.diemToan+SV.diemLy+SV.diemHoa)/3;
  gotoxy(73,6+i);
  cout<<"|";
  cout<<"\n";
  break;
  }


  }


  }


  void suasv()
  { clrscr();
  sinhvien SV;
  int mode2=0,dem=0;
  fileptr=fopen("quan ly SV.txt","rb");
  int sbd;
  int i=1;
  cout<<" moi nhap ma sinh vien "; cin>>sbd;
  cout<<"----------------------------------------------------------------------------------\n";
  cout<<"| STT | MaSV | HO VA TEN |DIEM toan|DIEM ly|DIEM hoa | DTB |\n";
  cout<<"----------------------------------------------------------------------------------\n";
  while(fread(&SV,sizeof(sinhvien),1,fileptr),!feof( fileptr))
  {
  if(SV.SBD!=0)
  {


  dem++;
  }
  if(sbd==SV.SBD)
  {


  float x;
  gotoxy(0,6+i);
  cout<<i;
  gotoxy(7,6+i);
  cout<<"| ";
  cout<<SV.SBD;
  do
  {
  mode2=menu2();
  switch(mode2)
  {
  case 1:
  gotoxy(15,6+i);
  cout<<"| ";
  fflush(fileptr);
  gets(SV.hoten) ;
  fwrite(&SV,sizeof(sinhvien),1,fileptr); break;
  case 2:
  gotoxy(43,4+i);
  cout<<"|";
  cin>>x;
  SV.diemToan=x;
  fwrite(&SV,sizeof(sinhvien),1,fileptr); break;
  case 3:
  gotoxy(53,4+i);
  cout<<"|";
  cin>>x;
  SV.diemLy=x ;
  fwrite(&SV,sizeof(sinhvien),1,fileptr); break;
  case 4:
  gotoxy(61,4+i);
  cout<<"|";
  cin>>x;
  SV.diemHoa=x;
  gotoxy(71,4+i);
  cout<<"|";
  cout<<"\n" ;
  fwrite(&SV,sizeof(sinhvien),1,fileptr);
  BACK_TO_MENU; break;


  }
  }while(mode2);
  clrscr();
  cout<<"----------------------------------------------------------------------------------\n";
  cout<<"| STT | MaSV | HO VA TEN |DIEM toan|DIEM ly|DIEM hoa | DTB |\n";
  cout<<"----------------------------------------------------------------------------------\n";


  gotoxy(0,6+i);
  cout<<i;


  gotoxy(7,6+i);
  cout<<"| ";
  cout<<SV.SBD;


  gotoxy(15,6+i);
  cout<<"| ";
  cout<<SV.hoten;


  gotoxy(43,6+i);
  cout<<"| ";
  cout<<SV.diemToan;


  gotoxy(53,6+i);
  cout<<"|";
  cout<<SV.diemLy;


  gotoxy(63,6+i);
  cout<<"|";
  cout<<SV.diemHoa;


  gotoxy(73,6+i);
  cout<<"|";
  cout<<(SV.diemToan+SV.diemLy+SV.diemHoa)/3;
  gotoxy(73,6+i);
  cout<<"|";
  cout<<"\n";


  fwrite(&SV,sizeof(sinhvien),1,fileptr);
  }
  }
  cout<<"---------------------------------------------------------------\n";
  cout<<"Ban da sua danh sach thanh "<<n-1<<" sinh vien";
  dem=dem-1;
  cout<<"dem =: "<<dem<<" : ";
  xuat_mang_sv(SV,dem);
  fclose(fileptr); BACK_TO_MENU;


  }
  void main()
  {
  clrscr();
  int mode=0;
  sinhvien SV;


  do
  { mode=menu();
  switch(mode)
  { case 1:nhapSV();break;
  case 2uatfilesv();BACK_TO_MENU;break;
  case 3:timkiemsv();BACK_TO_MENU;break;
  case 4:suasv();BACK_TO_MENU;break;
  // case 5oasv();break;
  case 0:exit(0);
  }
  } while(mode!=0);


  getch();
  }
  thanks nhìu nhìu !
  File Kèm Theo File Kèm Theo

 2. #2
  myonline84's Avatar

  Trạng thái
  Offline
  Tham gia ngày
  Nov 2015
  Thành viên thứ
  98912
  Giới tính
  Bài gởi
  10
  Level: 18 [?]
  Experience: 14,693
  Next Level: 17,484
  Cảm ơn 0
  Cảm ơn 0 lần / 0 Bài viết

  Default

  Bạn hãy cho mọi người biết mình đang bị sai như thế nào. Có vậy mọi người mới có thể giúp bạn được.


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Trả lời: 12
  Bài mới gởi: 21-01-2014, 04:16 PM
 2. Chuyển file PDF sang file Word online
  By admin in forum Giới thiệu website
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 05-10-2013, 08:39 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 01-04-2011, 08:18 PM
 4. Upload file và hình ảnh lên nhiều File hosting cùng lúc
  By longphi54 in forum Internet & Network Tools
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 25-06-2010, 06:56 PM
 5. File & Image Uploader 3.8.5: Upload file cùng lúc lên 70 host
  By Cuni in forum Internet & Network Tools
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 10-09-2009, 09:01 AM

Tags for this Thread

Bookmarks

Quuyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết
 •