Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Đăng nhập:

Chào mừng bạn đến với ITVNN FORUM - Diễn đàn công nghệ thông tin.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần Hỏi/Ðáp để biết cách dùng diễn đàn. Để có thể tham gia thảo luận bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.


 • Partner Area
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: lỗi login

Tăng kích thước phông chữ Giảm kích thước phông chữ
 1. #1
  Cơn Gió's Avatar

  Đầy Tớ Nhân Dân™

  Trạng thái
  Offline
  Tham gia ngày
  Jun 2010
  Thành viên thứ
  24343
  Giới tính
  Bài gởi
  748
  Level: 41 [?]
  Experience: 2,500,961
  Next Level: 2,530,022
  Cảm ơn 96
  Cảm ơn 265 lần / 159 Bài viết

  Default lỗi login  

  PHP Code: 
  Hvel," />        <meta name="description" content="ITVNN FORUM A best place for WebmastersWeb designers and Programmers to collect and get newest softwares" />    <script type="text/javascript" src="clientscript/yui/yuiloader-dom-event/yuiloader-dom-event.js?v=4110"></script>    <script type="text/javascript" src="clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=4110"></script><script type="text/javascript">    function selectAll(a)    {        var e  = a.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('code')[0];        if  (window.getSelection)        {            var s = window.getSelection();            if  (s.setBaseAndExtent)            {                s.setBaseAndExtent(e, 0, e, e.innerText.length -  1);            }            else            {                var r = document.createRange();                r.selectNodeContents(e);                s.removeAllRanges();                s.addRange(r);            }        }        else if (document.getSelection)        {            var s = document.getSelection();            var r = document.createRange();            r.selectNodeContents(e);            s.removeAllRanges();            s.addRange(r);        }        else if  (document.selection)        {            var r = document.body.createTextRange();            r.moveToElementText(e);            r.select();        }    }</script><script type="text/javascript"><!--    var SESSIONURL = "";    var SECURITYTOKEN = "1330879480-98f9d366208e4b8bf2978397e307d35ec007e5bb";    var IMGDIR_MISC = "images/styles/ShinyBlue/misc";    var IMGDIR_BUTTON = "images/styles/ShinyBlue/buttons";    var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);    var SIMPLEVERSION = "4110";    var BBURL = "http://itvnn.net";    var LOGGEDIN = 24343 > 0 ? true : false;    var THIS_SCRIPT = "login";    var RELPATH = "login.php?do=logout&amp;logouthash=1330879462-b121a1fd2a5b35beba816c0f700c1538b127d75a";    var PATHS = {        forum : "http://itvnn.net",        cms   : "",        blog  : ""    };    var AJAXBASEURL = "http://itvnn.net/";// --></script><script type="text/javascript" src="http://itvnn.net/clientscript/vbulletin-core.js?v=4110"></script>    <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="ITVNN FORUM RSS Feed" href="http://itvnn.net/external.php?type=RSS2" />        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="clientscript/vbulletin_css/style00001l/main-rollup.css?d=1329656519" />        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="clientscript/vbulletin_css/style00001l/vietvbb_topstats.css" />    <!--[if lt IE 8]>    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="clientscript/vbulletin_css/style00001l/popupmenu-ie.css?d=1329656519" />    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="clientscript/vbulletin_css/style00001l/vbulletin-ie.css?d=1329656519" />    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="clientscript/vbulletin_css/style00001l/vbulletin-chrome-ie.css?d=1329656519" />    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="clientscript/vbulletin_css/style00001l/vbulletin-formcontrols-ie.css?d=1329656519" />    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="clientscript/vbulletin_css/style00001l/editor-ie.css?d=1329656519" />    <![endif]--><link rel="stylesheet" type="text/css" href="clientscript/vbulletin_css/style00001l/vsk_keyboard.css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="clientscript/vbulletin_css/style00001l/lsa_css.css" /><script type="text/javascript" src="clientscript/ajax_live_search_init.js?v=4110"></script> <script type="text/javascript"  src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.js"></script>    <script type="text/javascript">    <!--        var vsk_only = false;        var vsk_allpassword = true;    // -->    </script><script type="text/javascript"  src="clientscript/vsk_keyboard.js"></script>    <meta name="robots" content="noindex,follow" />    <title>ITVNN FORUM</title>        <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=4110"></script>    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="clientscript/vbulletin_css/style00001l/additional.css?d=1329656519" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="clientscript/vbulletin_css/style00001l/additional.css" /></head><body>    <div id="pageWrapper">        <div id="topBar">                        <div class="topWelcome">                Bạn ghĂ© thăm diá»…n Ä‘Ă n lần Ä‘ầu? hĂ£y <a href="register.php" rel="nofollow">đăng kĂ½</a> ngay bĂ¢y giờ Ä‘ể tham gia.            </div>                <div class="memberBox">                            <div class="loginLeft">        <!-- login form -->        <form action="login.php?do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)">        <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=384"></script>                            <ul>            <li ><span class="loginTxt">Đăng nhập:</span></li>            <li class="inputPad"><div class="loginBoxInput"><input type="text" class="loginInput" name="vb_login_username" id="navbar_username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="KĂ½ danh" /><input type="text" class="textbox default-value" tabindex="102" name="vb_login_password_hint" id="navbar_password_hint" size="10" value="Mật khẩu" style="display:none;" /></div></li>            <li class="inputPad"><div class="loginBoxInput"><input type="password" class="loginInput" tabindex="102" name="vb_login_password" id="navbar_password" size="10" /></div></li>            <li class="rememberMe"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" checked="checked" checked="checked" value="1" id="cb_cookieuser_navbar" class="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" tabindex="103" /> Save?</label></li>            <li class="loginButton"><input type="image" src="images/styles/ShinyBlue/style/loginButton.gif" tabindex="104" value="ĂÄƒng Nhập" title="Enter your username and password in the boxes provided to login, or click the 'register' button to create a profile for yourself." accesskey="s" /></li>        </ul>        <input type="hidden" name="s" value="" />        <input type="hidden" name="securitytoken" value="1330879480-98f9d366208e4b8bf2978397e307d35ec007e5bb" />        <input type="hidden" name="do" value="login" />        <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />        <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />        </form>            <script type="text/javascript">            YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_username', "color", "#828282");            vB_XHTML_Ready.subscribe(function()            {            //                YAHOO.util.Event.on('navbar_username', "focus", navbar_username_focus);                YAHOO.util.Event.on('navbar_username', "blur", navbar_username_blur);            });                        function navbar_username_focus(e)            {            //                var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e);                if (textbox.value == 'KĂ½ danh')                {                //                    textbox.value='';                    textbox.style.color='black';                }            }            function navbar_username_blur(e)            {            //                var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e);                if (textbox.value == '')                {                //                    textbox.value='KĂ½ danh';                    textbox.style.color='#828282';                }            }            </script>        <!-- / login form -->            </div>        </div>                    </div><div class="above_body"> <!-- closing tag is in template navbar --><div id="header" class="floatcontainer doc_header">    <div class="headerBox">        <a name="top" href="http://itvnn.net/index.php" id="logo"><img src="images/styles/ShinyBlue/style/logo.png" alt="ITVNN FORUM - Powered by vBulletin" /></a><div id="navigation"><div id="navbar" class="navbar"><div class="navLeft"><div class="navRight">    <ul id="navtabs" class="navtabs floatcontainer">                            <li class="selected"><a class="navtab" href="http://itvnn.net/index.php">ChuyĂªn mục</a>                <ul class="floatcontainer">                                                                                        <li><a href="search.php?do=getdaily&amp;contenttype=vBForum_Post">BĂ i Trong NgĂ y</a></li>                                                                                                            <li><a href="private.php" rel="nofollow">Nhắn tin</a></li>                                                            <li><a rel="help" href="faq.php" accesskey="5">Hỏi/ĂĂ¡p</a></li>                                        <li><a href="calendar.php">Lịch</a></li>                                                            <li class="popupmenu">                        <a href="javascript://" class="popupctrl" accesskey="6">Community</a>                        <ul class="popupbody popuphover">                                                                                        <li><a href="http://itvnn.net/group.php">Groups</a></li>                                                                                        <li><a href="album.php">Albums</a></li>                                                                                        <li><a href="profile.php?do=buddylist">Friends &amp; Contacts</a></li>                                                                                        <li><a href="memberlist.php">ThĂ nh ViĂªn</a></li>                                                                                </ul>                    </li>                                                            <li class="popupmenu">                        <a href="javascript://" class="popupctrl">Forum Actions</a>                        <ul class="popupbody popuphover">                            <li>                                <a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?do=markread&amp;markreadhash=1330879480-98f9d366208e4b8bf2978397e307d35ec007e5bb">ĂĂ¡nh Dấu ĂĂ£ Ăá»c</a>                            </li>                                                                                </ul>                    </li>                    <li class="popupmenu">                        <a href="javascript://" class="popupctrl" accesskey="3">Chức Năng</a>                        <ul class="popupbody popuphover">                                                                                    <li><a href="showgroups.php" rel="nofollow">                    Ăiều HĂ nh Diá»…n ÄĂ n            </a></li>                                                                                                                                                                            <li><a href="online.php">PhĂºc Trình VĂ£ng Lai</a></li>                                                                                </ul>                    </li>                                    </ul>            </li>                <li><a class="navtab" href="http://nhacmoi.info" target="_blank">Blog</a></li> <li><a class="navtab" href="http://sellhostvn.com" target="_blank">Hosting</a></li> <li><a class="navtab" href="http://url.itvnn.net" target="_blank">Short URL</a></li> <li><a class="navtab" href="http://upload.itvnn.net" target="_blank">Upload File</a></li> <li><a class="navtab" href="showthread.php?890" target="_self">Ná»™i Quy</a></li>                     <li style="display:none"><a class="navtab" href="search.php?do=getdaily&amp;contenttype=vBForum_Post" accesskey="2">What's New?</a></li>                    </ul></div></div></div></div>        </div></div></div><!-- closing div for above_body --><!-- Custom Content Wrap -->        <div id="contentTop">            <div class="contentTopLeft"><div class="contentTopRight">                <div class="welcomeBox">                    <h3>ChĂ o mừng bạn Ä‘ến vá»›i ITVNN FORUM.</h3>                    <div class="welcomeBody">                    <p>Nếu Ä‘Ă¢y lĂ  lần Ä‘ầu tiĂªn bạn tham gia diá»…n Ä‘Ă n, xin mời bạn xem phần <a href="faq.php?" target="_blank"><b>Hỏi/ĂĂ¡p</b></a> Ä‘ể biết cĂ¡ch dĂ¹ng diá»…n Ä‘Ă n. Äá»ƒ cĂ³ thể tham gia thảo luận bạn phải Ä‘ăng kĂ½ lĂ m thĂ nh viĂªn, <a href="register.php?" target="_blank"><b>click vĂ o Ä‘Ă¢y Ä‘ể Ä‘ăng kĂ½</b></a>. </p>                    </div>                </div>                    <div class="searchBox">                    <h3>Search Forums</h3>                    <!-- search form -->                    <form action="search.php?do=process" method="post">                    <input type="hidden" name="s" value="" />                    <input type="hidden" name="securitytoken" value="1330879480-98f9d366208e4b8bf2978397e307d35ec007e5bb" />                    <input type="hidden" name="do" value="process" />                                        <div class="searchBoxInput">                        <input class="searchinput" id="lsa_input" type="text"  name="query" tabindex="1004" value="" />                    </div>                    <span class="searchButton">                        <input type="image" src="images/styles/ShinyBlue/style/searchButton.gif" value="Search" alt="Submit" />                    </span>                                    </form>                    <div class="searchBox_advanced_search">                        <a href="search.php" accesskey="4">Kiếm Chi Tiết</a>                    </div>                    <!-- / search form -->                </div>                </div></div>        </div>        <div id="contentMain"><div class="contentLeft"><div class="contentRight">            <div class="contentTL"><div class="contentTR"><div class="contentBL"><div class="contentBR">                <div class="contentBody"><!-- Custom Content Wrap End --><div id="breadcrumb" class="breadcrumb"><div class="bcLeft"><div class="bcRight">    <ul class="floatcontainer">        <li class="navbithome"><a href="index.php" accesskey="1"><img src="images/styles/ShinyBlue/misc/navbit-home.png" alt="Home" /></a></li>                    <li class="navbit lastnavbit"><span>Lời Nhắn Từ Diá»…n ĂĂ n</span></li>    </ul>    <hr /></div></div></div><div class="body_wrapper"> <div class="standard_error">    <h2 class="blockhead">Lời Nhắn Từ Diá»…n ĂĂ n</h2>            <div class="blockbody formcontrols">            <div class="blockrow restore">Cookies Ä‘Ă£ Ä‘ược xĂ³a <ul> <li><a href="http://itvnn.net/index.php">Về trang vừa xem</a></li> <li><a href="http://itvnn.net/index.php">Về trang chủ</a></li> </ul></div>        </div>    </div><div class="clear"></div><div class="navpopupmenu popupmenu nohovermenu" id="navpopup">            <a href="javascript://" class="popupctrl"><span class="ctrlcontainer">Quick Navigation</span></a>        <ul class="navpopupbody popupbody popuphover">                <li class="optionlabel">Chức Năng</li>        <li><a href="usercp.php">Khung Ăiều Chỉnh</a></li>        <li><a href="private.php">Nhắn tin</a></li>        <li><a href="http://itvnn.net/subscription.php">Ðang theo dõi</a></li>        <li><a href="online.php">PhĂºc Trình VĂ£ng Lai</a></li>        <li><a href="search.php">Kiếm Trong Diá»…n ĂĂ n</a></li>        <li><a href="http://itvnn.net/index.php">Trang Ăáº§u</a></li>                    <li class="optionlabel">Diá»…n ĂĂ n</li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?1-ThĂ´ng-Tin-Diá»…n-Đàn">ThĂ´ng Tin Diá»…n ÄĂ n</a>                    <ol class="d1">                                                            <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?2-ThĂ´ng-BĂ¡o">ThĂ´ng BĂ¡o</a>                    <ol class="d2">                                                            <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?6-Party-Sá»±-Kiện">Party - Sá»± Kiện</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?4-Khen-thưởng-Ká»·-luật">Khen thưởng - Ká»· luật</a></li>                                                    </ol>                </li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?3-PhĂ²ng-họp-Ban-quản-trị">PhĂ²ng họp Ban quản trị</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?5-Thắc-mắc-GĂ³p-Ă½">Thắc mắc - GĂ³p Ă½</a></li>                                                    </ol>                </li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?7-Thảo-Luận-Chung">Thảo Luận Chung</a>                    <ol class="d1">                                                            <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?8-Tin-tức-CNTT">Tin tức CNTT</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?9-Nghề-nghiệp">Nghề nghiệp</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?10-Anti-DDoS">Anti-DDoS</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?11-Advertisers-amp-Publishers">Advertisers &amp; Publishers</a></li>                                                    </ol>                </li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?12-Kiến-Thức-Cần-Biết">Kiến Thức Cần Biết</a>                    <ol class="d1">                                                            <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?13-Tin-học-căn-bản">Tin học căn bản</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?14-Phần-cứng">Phần cứng</a>                    <ol class="d2">                                                            <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?15-Há»—-trợ-kỹ-thuật">Há»— trợ kỹ thuật</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?17-PC-(MĂ¡y-tĂ­nh-để-bĂ n)">PC (MĂ¡y tĂ­nh Ä‘ể bĂ n)</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?18-Laptop">Laptop</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?16-TÆ°-vấn-Thị-trường">TÆ° vấn - Thị trường</a></li>                                                    </ol>                </li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?118-Phần-mềm">Phần mềm</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?19-Lập-trình">Lập trình</a>                    <ol class="d2">                                                            <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?20-NET">.NET</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?21-Projects">Projects</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?22-C-C-C">C / C++ / C#</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?23-Visual-Basic-Visual-Basic-NET">Visual Basic / Visual Basic.NET</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?24-Pascal-Delphi-Kylix">Pascal/Delphi/Kylix</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?25-Java">Java</a></li>                                                    </ol>                </li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?26-Hệ-thống-Mạng">Hệ thống - Mạng</a>                    <ol class="d2">                                                            <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?27-Security-Zone">Security Zone</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?28-Windows">Windows</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?29-Linux-Unix">Linux - Unix</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?30-LAN-WAN">LAN - WAN</a></li>                                                    </ol>                </li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?117-Thủ-thuật-mẹo-vặt">Thủ thuật, mẹo vặt</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?31-E-books">E-books</a></li>                                                    </ol>                </li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?32-Internet-amp-Network">Internet &amp; Network</a>                    <ol class="d1">                                                            <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?33-Lập-trình-web">Lập trình web</a>                    <ol class="d2">                                                            <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?123-CSS">CSS</a></li>                                                    </ol>                </li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?36-Shockwave-Flash">Shockwave Flash</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?37-Domains-amp-Hosting">Domains &amp; Hosting</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?104-Hacking-amp-Security">Hacking &amp; Security</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?38-Giá»›i-thiệu-website">Giá»›i thiệu website</a></li>                                                    </ol>                </li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?34-General-Scripts">General Scripts</a>                    <ol class="d1">                                                            <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?35-Joomla">Joomla</a>                    <ol class="d2">                                                            <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?39-Module">Module</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?40-Template">Template</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?41-Component">Component</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?136-Hỏi-Ä‘Ă¡p-amp-Thảo-luận">Hỏi Ä‘Ă¡p &amp; Thảo luận</a></li>                                                    </ol>                </li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?42-vBulletin">vBulletin</a>                    <ol class="d2">                                                            <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?129-v4-1-x-Modifications">v4.1.x Modifications</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?128-v4-1-x-Styles">v4.1.x Styles</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?121-v4-0-x-Modifications">v4.0.x Modifications</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?122-v4-0-x-Styles">v4.0.x Styles</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?43-v3-8-x-Modifications">v3.8.x Modifications</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?44-v3-8-x-Styles">v3.8.x Styles</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?105-v3-7-x-Modifications">v3.7.x Modifications</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?106-v3-7-x-Styles">v3.7.x Styles</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?45-Graphic-Sets">Graphic Sets</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?130-Release">Release</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?120-Hỏi-Ä‘Ă¡p-amp-Thảo-luận">Hỏi Ä‘Ă¡p &amp; Thảo luận</a></li>                                                    </ol>                </li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?110-phpBB">phpBB</a>                    <ol class="d2">                                                            <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?111-Source">Source</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?112-Mods">Mods</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?113-Styles">Styles</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?114-Thảo-luận">Thảo luận</a></li>                                                    </ol>                </li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?124-xenForo">xenForo</a>                    <ol class="d2">                                                            <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?125-Add-ons-and-Modifications">Add-ons and Modifications</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?126-Styles">Styles</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?127-Hỏi-Ä‘Ă¡p-amp-Thảo-luận">Hỏi Ä‘Ă¡p &amp; Thảo luận</a></li>                                                    </ol>                </li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?64-Bo-Blog">Bo-Blog</a>                    <ol class="d2">                                                            <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?65-Templates-Skins">Templates / Skins</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?66-Modules-amp-Scripts">Modules &amp; Scripts</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?67-Plugins">Plugins</a></li>                                                    </ol>                </li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?46-ASP-NET-Scripts">ASP/.NET Scripts</a>                    <ol class="d2">                                                            <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?47-Scripts-Request">Scripts Request</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?48-News">News</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?49-Forum">Forum</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?50-Music">Music</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?51-Shop">Shop</a></li>                                                    </ol>                </li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?52-PHP-Scripts">PHP Scripts</a>                    <ol class="d2">                                                            <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?53-Scripts-Request">Scripts Request</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?54-News">News</a>                    <ol class="d3">                                                            <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?55-NukeViet-2-0">NukeViet 2.0</a>                    <ol class="d4">                                                            <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?56-Modules">Modules</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?57-Blocks">Blocks</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?58-Theme">Theme</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?59-Modifications">Modifications</a></li>                                                    </ol>                </li>                                                    </ol>                </li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?61-Forum">Forum</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?62-Music">Music</a>                    <ol class="d3">                                                            <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?68-XtreMedia">XtreMedia</a></li>                                                    </ol>                </li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?63-Shop">Shop</a></li>                                                    </ol>                </li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?69-HTML-Java-JavaScript-JSP">HTML / Java / JavaScript / JSP</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?70-Templates-Icons-Graphic-Stuffs">Templates , Icons , Graphic Stuffs</a></li>                                                    </ol>                </li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?72-Software-Area">Software Area</a>                    <ol class="d1">                                                            <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?115-Made-in-VietNam">Made in VietNam</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?81-Learning-amp-Office-Software">Learning &amp; Office Software</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?74-Security-Antivirus">Security - Antivirus</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?75-Internet-amp-Network-Tools">Internet &amp; Network Tools</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?76-System-Tools">System Tools</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?77-Multimedia-amp-Plugins-Codec-Software">Multimedia &amp; Plugins-Codec Software</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?78-Graphic-amp-Design">Graphic &amp; Design</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?79-Operating-System">Operating System</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?80-Desktop-Enhancement">Desktop Enhancement</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?82-Portable-Software">Portable Software</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?73-Requests">Requests</a></li>                                                    </ol>                </li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?83-Giao-LÆ°u-ThÆ°-GiĂ£n">Giao LÆ°u - ThÆ° GiĂ£n</a>                    <ol class="d1">                                                            <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?131-Đất-nÆ°á»›c-Con-người-Việt-Nam">Đất nÆ°á»›c - Con người Việt Nam</a>                    <ol class="d2">                                                            <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?132-ThÆ¡-ca-Việt-Nam">ThÆ¡ ca Việt Nam</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?133-Lịch-sá»­-Việt-Nam">Lịch sá»­ Việt Nam</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?135-Người-lĂ­nh-nhĂ¢n-dĂ¢n">Người lĂ­nh nhĂ¢n dĂ¢n</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?134-Hình-ảnh-Thời-sá»±">Hình áº£nh - Thời sá»±</a></li>                                                    </ol>                </li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?84-Tá»±-giá»›i-thiệu-Giao-lÆ°u">Tá»± giá»›i thiệu - Giao lÆ°u</a>                    <ol class="d2">                                                            <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?85-Interview">Interview</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?86-Miền-Bắc">Miền Bắc</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?87-Miền-Trung">Miền Trung</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?88-Miền-Nam">Miền Nam</a></li>                                                    </ol>                </li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?89-GĂ³c-thÆ°-giĂ£n">GĂ³c thÆ° giĂ£n</a>                    <ol class="d2">                                                            <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?92-Ảnh-ThĂ nh-ViĂªn">Ảnh ThĂ nh ViĂªn</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?93-Ảnh-vui">Ảnh vui</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?90-Truyện-cười">Truyện cười</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?91-TĂ¡n-gẫu">TĂ¡n gẫu</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?96-Đố-vui">Đố vui</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?94-Ă‚m-nhạc">Ă‚m nhạc</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?95-Điện-ảnh">Điện áº£nh</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?116-Thể-Thao">Thể Thao</a></li>                                                    </ol>                </li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?107-Thế-giá»›i-game">Thế giá»›i game</a>                    <ol class="d2">                                                            <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?108-Game-online">Game online</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?109-Game-offline">Game offline</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?119-Game-Mini">Game Mini</a></li>                                                    </ol>                </li>                                                    </ol>                </li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?97-Rao-vặt-Việc-lĂ m">Rao vặt - Việc lĂ m</a>                    <ol class="d1">                                                            <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?98-Người-tìm-việc">Người tìm việc</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?99-Tuyển-dụng">Tuyển dụng</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?100-Rao-vặt">Rao vặt</a></li>                                                    </ol>                </li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?101-ToĂ -Án-Diá»…n-Đàn">ToĂ  Ăn Diá»…n ÄĂ n</a>                    <ol class="d1">                                                            <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?102-ThĂ¹ng-rĂ¡c">ThĂ¹ng rĂ¡c</a></li>                                                <li><a href="http://itvnn.net/forumdisplay.php?103-ToĂ -Ă¡n-ITVNN">ToĂ  Ă¡n ITVNN</a></li>                                                    </ol>                </li>                                </ul></div><div class="clear"></div> <br><p align="center"><a href="http://hosgroup.com.vn/phan-mem/phan-mem-quan-ly-ban-hang" title="Phần mềm quản lĂ½ bĂ¡n hĂ ng, phần mềm quản lĂ½ bĂ¡n hĂ ng miá»…n phĂ­">Phan mem quan ly ban hang</a> | <a href="http://www.phanmembanhang.com" title="Phan mem ban hang re nhat, phan mem ban hang tot nhat">Phần mềm bĂ¡n hĂ ng</a></p><div id="footer" class="floatcontainer footer"><div class="skinSelect">    <form action="http://itvnn.net/index.php" method="get" id="footer_select" class="footer_select">                        </form></div>            <script type="text/javascript">    <!--        // Main vBulletin Javascript Initialization        vBulletin_init();    //-->    </script>        </div></div> <!-- closing div for body_wrapper --><div class="below_body"></div><!-- Custom Content Wrap -->                </div>            </div></div></div></div>        </div></div></div>        <div id="footerMain">            <div class="footerLeft"><div class="footerRight">                <div id="footerNav" class="clearfix">    <ul>        <li><a href="sendmessage.php" rel="nofollow" accesskey="9">LiĂªn Lạc</a></li>        <li><a href="http://itvnn.net">ITVNN</a></li>                        <li><a href="archive/index.php">LÆ°u Trữ</a></li>                                <li><a href="login.php?do=logout&amp;logouthash=1330879462-b121a1fd2a5b35beba816c0f700c1538b127d75a#top" onclick="document.location.hash='top'; return false;">Trở LĂªn TrĂªn</a></li>    </ul>                </div>                <div class="copyright">                    MĂºi giờ GMT. Hiện tại lĂ  <span class="time">11:44 PM</span>.     <!-- Do not remove this copyright notice -->    Powered by vBulletin&reg; Version 4.1.10 <br />Copyright &copy; 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.     <!-- Do not remove this copyright notice -->        <!-- Do not remove cronimage or your scheduled tasks will cease to function -->        <!-- Do not remove cronimage or your scheduled tasks will cease to function -->                    </div>                                    <a href="index.php" id="footerLogo"><img src="images/styles/ShinyBlue/style/footerLogo.gif" alt="Logo" /></a>            </div></div>        </div></div><!-- Custom Content Wrap End --><script language="JavaScript" type="text/javascript"><!--vbphrase['lsa_wait'] = '<div align="center"><b>Please type keyword<\/b><\/div><div align="center">Minimum word length: 3<br \/>Maximum character: 35<br \/>Maximum output results: 50<\/div>';vbphrase['lsa_loading'] = 'loading...';vbphrase['live_search'] = 'Live Search';YAHOO.vBulletin.lsa = new YAHOO.vBulletin.lsaobj("lsa_input", "http://itvnn.net");YAHOO.vBulletin.lsa.min = 3;//--></script> <script language="javascript1.2" type="text/javascript" src="clientscript/him.js"></script></body> </html> 
  Admin xem lại và fix nhé
  Ở đời , khôn sống , dại chết , ngu thì thua thiệt
  Thế thái lạnh như băng , tình người mỏng như tờ giấy
 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Về cửa sổ login
  By Speed in forum Hỏi đáp & Thảo luận
  Trả lời: 7
  Bài mới gởi: 01-02-2012, 08:49 PM
 2. K login vào diễn đàn được
  By vokhuongduy in forum Thắc mắc - Góp ý
  Trả lời: 2
  Bài mới gởi: 10-04-2011, 08:58 PM
 3. giúp đỡ gấp ko login được :((
  By laonap in forum Hỏi đáp & Thảo luận
  Trả lời: 2
  Bài mới gởi: 27-11-2010, 06:52 PM
 4. làm thế nào để có màn hình login như thế này
  By taitiengiang in forum Hỏi đáp & Thảo luận
  Trả lời: 2
  Bài mới gởi: 28-09-2010, 07:16 PM
 5. Login Page Template - HTML Template + PSD (Template Trang Login cực độc cực đẹp)
  By bavuongduongpho in forum Templates , Icons , Graphic Stuffs
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 17-08-2010, 09:04 PM

Tags for this Thread

Bookmarks

Quuyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết
 •